• Regulamin konkursu "Do jakiego kwiatu porównasz swoją mamę?"

Regulamin konkursów na profilu Facebook GardenFlora Home & Garden ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursów na profilu Facebook GardenFlora Home & Garden zwanych dalej

"Konkursem" oraz fundatorem nagród Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Chwieduk

ul. Bohaterów Kragujewca 2/10, 85-863 Bydgoszcz, NIP: 554-144-91-68, zwanym dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Facebook.com profilu

Organizatora prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem URL

https://www.facebook.com/gardenflora, dalej zwanym "Profilem Organizatora", na

warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w terminach i z nagrodami

określonymi szczegółowo w ogłoszeniach o poszczególnych Konkursach, publikowanych

każdorazowo na Profilu Organizatora.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Profilu Organizatora.

§ 2. Definicje.

Następującym pojęciom używanym w Regulaminie oraz w poszczególnych ogłoszeniach należy

nadawać znaczenie określone poniżej:

1) Konkurs - konkurs organizowany za pośrednictwem Profilu Organizatora, adresowany do

użytkowników Profilu Organizatora, polegający na opublikowaniu komentarza lub zdjęcia do Ogłoszenia o konkursie, stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe;

2) Ogłoszenie o konkursie - publikowane na Profilu Organizatora zaproszenie do udziału w danej

edycji Konkursu, zawierające w szczególności: Datę konkursu, Rozpoczęcie Konkursu,

określenie Nagród w Konkursie;

3) Data konkursu - określenie ram czasowych danej edycji tj. dzień lub dni, w których uczestnicy

mogą wziąć udział w Konkursie;

4) Rozpoczęcie Konkursu - określona w Ogłoszeniu godzina oraz dzień od kiedy uczestnicy mogą

nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe;

5) Nagrody – nagrody rzeczowe z asortymentu sklepu gardenflora.pl przyznawane zwycięzcom danego Konkursu w ilości określonej każdorazowo w Ogłoszeniu o konkursie;

6) Zwycięzcy - Uczestnicy danego Konkursu, którzy, w zależności od danej edycji Konkursu

opublikowali w komentarzu do Ogłoszenia o konkursie odpowiedź na pytanie

konkursowe, w sposób określony Regulaminem a także Uczestnicy których komentarze zostały uznane przez jury za najciekawsze;

7) Dzień zamknięcia konkursu - dzień oraz godzina, do kiedy uczestnicy mogą nadsyłać

odpowiedzi na pytanie konkursowe, za Dzień zamknięcia konkursu uważa się 26.05.2022r. godz. 16:00;

8) Odbiór nagrody – nagroda wysyłana będzie poprzez firmę kurierską DPD pod wskazany adres na terenie Polski;

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do

czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające

warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, jak

również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto społecznościowe w

serwisie Facebook.com, którzy są fanami Profilu Organizatora lub najpóźniej z chwilą

przystąpienia do Konkursu określą się jako fani Profilu Organizatora.

5. Określenie siebie jako "fana" Profilu Organizatora odbywa się za pomocą standardowej funkcji

serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Organizatora.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu dla danej

edycji Konkursu, tj. w Dacie konkursu i nie wcześniej niż w chwili Rozpoczęcia konkursu

opublikować na Profilu Organizatora komentarz do Ogłoszenia stanowiący odpowiedź na

pytanie konkursowe.

2. Za moment opublikowania komentarza, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w

którym komentarz zostanie zapisany na serwerze serwisu.

3. Po opublikowaniu komentarza zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może

dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, o której mowa w

ust. 1 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont w serwisie Facebook.com. Jeżeli ten sam

uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową, za odpowiedź konkursową zgłoszoną w Konkursie uważana

będzie jedynie odpowiedź konkursową zapisaną jako pierwszą na Profilu Organizatora w ramach danej edycji Konkursu.

6. Poprzez wysłanie lub opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym

paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie

narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest

w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia

zezwolenia, określonego w ust. 7 poniżej.

7. Poprzez wysłanie lub opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym

paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi

konkursowej na stronach Profilu Organizatora, jak również na stronach serwisów internetowych

wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 5. Zasady wyłaniania Zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy: prawidłowo

odpowiedzieli na pytanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu oraz spełniają warunki

wymienione w § 3 i 4 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże Zwycięzców

danej edycji Konkursu, którzy opublikowali najciekawsze w ocenie jury odpowiedzi na pytanie

konkursowe. Jury może wyłonić Zwycięzców w liczbie mniejszej niż liczba Nagród wskazana w

Ogłoszeniu o konkursie.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator w Dniu zamknięcia konkursu opublikuje komentarz na Profilu Organizatora,

zawierający wskazanie Uczestników konkursu, którym został przyznany status Zwycięzcy oraz

prośbę o przesłanie przez Zwycięzców do Organizatora za pośrednictwem Profilu Organizatora

prywatnej wiadomości potwierdzającej chęć odbioru nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi chęci

odbioru nagrody, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, w terminie 3 dni od

opublikowania komentarza na Profilu Organizatora, zawierającego wskazanie Zwycięzców, nie

nabywa prawa do nagrody. Organizator w odpowiedzi na nadesłaną wiadomość prywatną

zawiadomi Zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody oraz o zasadach Odbioru nagrody.

§ 6. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są przedmioty określone w Ogłoszeniu o konkursie.

2. Nagrody będą wysłane do zwycięzców przesyłką kurierską (firma DPD) na wskazany przez uczestnika adres na terenie Polski w terminie do 7 dni roboczych,

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez

możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 3, § 4 i § 5

Regulaminu lub nie odbierze przesłanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony

w ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do

dyspozycji Organizatora.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do

Organizatora na adres mailowy sklep@gardenflora.pl. Reklamacje należy składać w terminie 30

(trzydziestu) dni od daty opublikowania listy Zwycięzców – bezpośrednio, drogą e-mailową

poprzez adres sklep@gardenflora.pl.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich

otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres mailowy wskazany w wiadomości

zawierającej reklamację.

§ 8. Ochrona danych osobowych.

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę aby ich dane osobowe były przetwarzane w celach

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia

nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016

r., poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także

publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w

Konkursie.

§ 9. Postanowienia końcowe.

Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z

serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem

(np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia

serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu

za pośrednictwem Profilu Organizatora.