Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. - Dowiedz się więcej - Zamknij komunikat

Reklamacje i Gwarancje

Reklamacje:

Produkty oferowane w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe, objęte 24 miesięczną ( w przypadku sprzedaży business to business B2B 12 miesięczną ) odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową (rękojmią), na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Procedura reklamacyjna:

Reklamacje prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego pod tym adresem i wysłanie go pocztą elektroniczną pod adres mailowy: reklamacje@gardenflora.pl lub pocztą na adres reklamacji podany w zakładce kontakt
Po otrzymaniu formularza reklamacyjnego skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni i ustalimy dalsze kroki i odbiór reklamowanej przesyłki
Do przesłanej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni.

Gwarancje:

Produkty marek MTD, WOLF GARTEN,  są objęte 24 miesięczną ( w przypadku sprzedaży na użytek profesjonalny i komercyjny 12 miesięczną ) gwarancją producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi poniżej oraz na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być  zgłaszane gwarantom za pośrednictwem serwisu gwarancyjnego gwaranta. Lista serwisów dostępna jest pod tym adresem

WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MTD, WOLF GARTEN
1. Okres gwarancyjny nowych produktów zakupionych na użytek nieprofesjonalny i niekomercyjny wynosi 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24/36 miesięcy.
1 a. W celu przedłużenia okresu gwarancyjnego do 24 miesięcy zakupiony produkt winien być poddany odpłatnemu przeglądowi gwarancyjnemu przed upływem 12 mie­sięcy od daty zakupu towaru, co jest warunkiem koniecznym do przedłużenia gwarancji na kolejne 12 miesięcy.
1 b. Możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego do 36 miesięcy dotyczy wyłącznie produktów marki WOLF-Garten z serii EXPERT, kosiarek spalinowych marki Cub Cadet z serii TRiLOY, traktorów ogrodowych marki Cub Cadet z serii 1000 oraz modelu CC 114 TA. W celu przedłużenia okresu gwarancyjnego do 36 miesięcy zakupiony produkt winien być poddany odpłatnym przeglądom gwarancyjnym przed upływem 12 i 24 miesięcy od daty zakupu towaru, co jest warunkiem koniecznym do przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy.
1 c. Narzędzia ogrodowe WOLF-Garten mult-star® objęte są 10 letnim okresem gwarancyjnym.
1 d. Okres gwarancji na podcinacze żyłkowe, nożyce do żywopłotu i pilarki elektryczne wynosi 12 miesięcy bez możliwości wydłużenia.
1 e. Brak przeglądu gwarancyjnego stanowi podstawę do odmowy naprawy gwarancyjnej. Naprawa gwarancyjna nie jest przeglądem gwarancyjnym.
2. Na sprzęt nabywany i użytkowany w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą udziela się gwarancji na 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia.
2a. Gwarantem silników Briggs&Stratton i Honda, Kawasaki i Kohler są ich producenci, na sprzęt zakupiony na działalność gospodarczą lub zawodową udzielają 3 miesięcznej gwarancji, w pozostałych przypadkach 2 lata. Dotyczy to również silników MTD ThorX.
3. Przegląd gwarancyjny musi być wykonany wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych firmy MTD Poland i potwierdzony wpisem do karty gwarancyjnej, zawierającym datę wykonania przeglądu,pieczęć serwisu i podpis wykonawcy. Konieczne jest okazanie paragonu potwierdzającego zapłatę za przegląd.
4. Gwarancja zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych w czasie eksploatacji sprzętu w okresie gwarancyjnym, wynikających z błędów konstrukcyjnych, ukrytych wad materiałowych, błędów wykonania lub montażu fabrycznego.
5. Prawo oceny zgłoszonego uszkodzenia mają tylko autoryzowane punkty serwisowe. Ocena odbywa się według zasad ustalonych przez producenta, jednakowych dla wszystkich użytkowników na całym świecie.
6. W przypadku uszkodzenia, użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego sprzętu wraz z ważną kartą gwarancyjną i dokumentem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego.Pod rygorem utraty gwarancji, niedopuszczalne jest dostarczenie do naprawy zdemontowanych elementów lub części sprzętu.
7. Użytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku: stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej obsługi, uszkodzeń mechanicznych sprzętu i wynikających z tego konsekwencji, używania nieoryginalnych części zamiennych i niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, dokonywania we własnym zakresie napraw, wymiany podzespołów, dokonywania zmian konstrukcyjnych lub stwierdzenie przez autoryzowany serwis ingerencji wewnątrz sprzętu przez osoby nieuprawnione, niewłaściwego przechowywania.
8. Gwarancji nie podlegają elementy uszkodzone wskutek niewłaściwej eksploatacji lub powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych, takie jak: noże, piasty, koła jezdne, łańcuchy tnące, prowadnice, paski klinowe, linki rozruchowe, koła linowe, bębny sprzęgła, głowice tnące, świece zapłonowe i inne elementy robocze
9. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają powstałe z przyczyn leżących po stronie użytkownika: zagięcia lub pęknięcia wału korbowego powstałe w wyniku uderzenia i związane z tym konsekwencje, zerwania klina koła magnesowego, zatarcia silnika, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe na skutek stosowania niesprawnych przewodów połączeniowych, zwłaszcza o niewłaściwym przekroju powodujące wytopienie styków włącznika elektrycznego.
10. W zakres gwarancji nie wchodzą takie czynności jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja i czyszczenie oraz przeglądy, tylko w autoryzowanych serwisach.
11. Reklamację należy zgłaszać w miejscu zakupu towaru, natomiast po okresie gwarancji, w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym. Postępowanie gwarancyjne rozpoczyna się z chwilą dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu naprawiającego sprzęt, nie do punktu przyjęć. Wykonawca naprawy zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na temat rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania sprzętu. Wykonanie naprawy nastąpi w możliwie najkrótszym terminie (uzależnione jest to od dostaw części zamiennych, spoza terenu Polski)
12. Odmowa wykonania naprawy przez serwis musi być wpisana do karty gwarancyjnej.
13. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków oraz poniesionych kosztów w związku z czasem naprawy sprzętu.
14. Gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego osobą fizyczną, wynikających z niezgodności towaru z umową.
15. Do sprzedaży i gwarancji stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, pozycja 1176).
16. Punkt serwisowy może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego lub oczyścić go na koszt reklamującego.